[2019-02-11] Bättre sent än aldrig...


Nyheter 20190211 1
 
 

Inledning

Styrelsen för Brf Porkala meddelade 2018-09-18, via föreningens webbsida ([1]), att den kollektiva bostadsrättstilläggsförsäkring (kbtf) som föreningen tecknat sedan 2011-01-01 skulle upphöra vid årsskiftet.

Som skäl för denna förändring angavs:

”Anledningarna till att man väljer att inte förlänga denna försäkring är flera. Bland annat har det visat sig att många av föreningens medlemmar redan har tecknat bostadsrättstillägget med sitt hemförsäkringsbolag och därmed är dubbelt försäkrade och betalar dubbla premier. Dels ligger självrisken högre i det kollektiva bostadsrättstillägget än vad den normalt gör i den egna hemförsäkringen. Ni kan heller inte själva göra en anmälan till bostadsrättstilläggsförsäkringen. Den måste göras av föreningen.”

Kommentar:

De två inledande skälen, dubbelförsäkring och högre självrisk, är relevanta skäl medan det sista är ett, i sammanhanget, irrelevant dito då anmälan normalt alltid måste göras av den som tecknat försäkringen. Vid en kollektiv försäkring ska inte de enskilda boende göra en egen anmälan.

Vidare anges ([1]):

”För föreningens del innebär också bostadsrättstillägget en högre skadestatistik och en högre premie i och med att fler skador anmäls till försäkringsbolaget och försämrar skadestatistiken. Utan bostadsrättstillägget är det endast större skador som anmäls till föreningens försäkringsbolag.”

Kommentar:

Dessa två skäl synes betydligt svagare än de två inledande skälen. Antalet skador som anmäls till anlitat försäkringsbolag, givet oförändrad skadefrekvens, torde ej bero på om bostadsrättstilläggsförsäkringen tecknas kollektivt eller individuellt. Att premien för en försäkring som tas i anspråk p.g.a. en skada ökar torde gälla generellt. Det fattade beslutet innebär dock att kostnaderna flyttas från föreningens gemensamma kassa till de enskilda bostadsrättshavarnas individuella dito.

Ytterligare ett starkt skäl till att avsluta kbtf

Styrelsen ådrog sig en revisionsanmärkning 2013 som var direkt kopplad till kbtf ([2]).

Utdrag från revisionsberättelsen:

”Föreningen har fr o m 2011-01-01 tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring. Ett identiskt förslag från styrelsen behandlades på föreningsstämman 2009-06-24. Stämman beslöt, efter votering, att ”återremittera frågan för vidare behandling”. Något nytt förslag togs dock ej fram för att underställas ett nytt stämmobeslut utan det ursprungliga verkställdes, utan erforderligt bifall från stämman. Detta utgör ett brott mot gällande stämmobeslut, vilket dessutom upprepats då avtalet förnyats.

Den nuvarande styrelsen för Brf Porkala har, genom att avsluta aktuell försäkring, tillsett att gällande stämmobeslut, framöver följs. Att denna självrättelse tagit så här lång tid är naturligtvis beklagligt men, som nyhetsinslagets rubrik, bättre sent än aldrig.

Att nuvarande styrelse nu rättat till ett fel som ett antal tidigare styrelser begått anser brfporkala.com är värt att såväl uppmärksamma som att tilldela en "virtuell ros" för.

Referenser

[1]: Dags att teckna egen bostadsrättstilläggsförsäkring; 2018-09-18; Brf Porkala
[2]: [2013-11-23] Revisorn läxar upp Brf Porkalas styrelse; brfporkala.com