[2019-03-03] Kallelse extra föreningsstämma 2019-03-12


Nyheter 20190303 1
 

Kallelse till extrastämma

Medlemmarna i HSB Brf Porkala kallas härmed till extrastämma

Tisdag den 12 mars 2019 kl 19:00 i Saffaa's Catering & Event, Kottbygatan 5, i Akalla

Dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
  4. Godkännande av röstlängd
  5. Fastställande av dagordningen
  6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet och val av fyra rösträknare
  7. Fråga om kallelse behörigen skett
  8. Beslut om stambyte och våtrumsrenovering
  9. Avslutning

Proposition 1/2019 angående stambyte

Efter de fyra informationsmöten som hållits angående ett eventuellt stambyte i vår förening, är det dags att fatta beslut om hur vi går vidare i ärendet.

För att kunna genomföra de förändringar som skulle behöva ske i lägenheterna med anledning av stambyte och våtrumsrenovering krävs, som huvudregel, medlemmarnas samtycke. Om inte samtliga medlemmar går med på förändringarna, kan de ändå genomföras om minst 2/3 av de röstberättigade på stämman röstar för ett genomförande av förändringarna samt att detta godkänns av hyresnämnden.

De medlemmar som inte har möjlighet att närvara vid den extra föreningsstämman kommer i efterhand att tillfrågas om sin inställning. Vid en eventuell ansökan till hyresnämnden (behövs inte om stämman är enig) om godkännande av beslutet, kommer de medlemmar som röstat mot genomförandet av föreslagna förändringar att ges möjlighet att framföra sina invändningar.

I föreningens stadgar § 37 står följande:

”Bostadsrättsföreningen får åta sig att utföra sådan reparation och byte av inredning och utrustning vilken bostadsrättshavaren enligt § 36 skall svara för. Beslut härom skall fattas på föreningsstämma och får endast avse åtgärd som företas i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av föreningens hus och som berör bostadsrättshavarens lägenhet. Föreningens åtgärder enligt denna bestämmelse skall ske till sedvanlig standard.”

Med anledning av bilagda rekommendationer utarbetade av ÅF-infrastructure AB, anmodas stämman

dels att godkänna eller underkänna föreslagna åtgärder för stambyte och våtrumsrenovering,

dels att ge eller neka bostadsrättsföreningen att i samband med genomförandet av stambyte och våtrumsrenovering tillåtelse att överta reparations- och underhållsansvaret avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för enligt § 36 i föreningens stadgar

Material för nedladdning:

PDF icon Utdelad stämmobroschyr
PDF icon Info från informationsmöte med ÅF
PDF icon Fullmaktsblankett