[2019-03-19] Vattenskador - I: Test av tätskikt


Nyheter 20190319 1
 
 

Inledning

RISE (Research Institutes of Sweden AB) har, på uppdrag av Länsförsäkringars Forskningsfond och Byggkeramikrådet, undersökt funktionen hos olika tätskiktssystem avsedda att nyttjas som tätskikt bakom keramiska plattor i våtutrymmen. Av testrapporten ([1]) framgår att av nitton (19) testade tätskikt, som samtliga uppfyller gällande branschregler, endast sex (6) höll tätt. Att endast 32 % av tätskikten håller tätt är såväl anmärkningsvärt som nedslående. Det senare då andelen tätskikt som höll tätt var ännu lägre än vid den tidigare testen 2016 ([2]). Som jämförelse finns i nedan referenslista även med den test som genomfördes 2014 ([3]).

Av rapportens sammanfattning ([1]: s. 75) framgår:

”Det är vår uppfattning att delar av branschen omedelbart måste införa kvalitetshöjande åtgärder för att säkerställa vattentäthet hos tätskiktssystemen. Kvaliteten hos alla i systemen ingående komponenter måste säkerställas. Det är uppenbart att den egenkontroll som skall utföras i samband med CE-märkningen inte fångar upp de kvalitetsbrister som vi i detta projekt har funnit hos de undersöka tätskiktssystemen. Vårt förslag är det snarast inrättas ett system för årlig kvalitetskontroll av tätskiktssystem.”

Nedan följer ytterligare några korta utdrag ur aktuell rapport.

Beskrivning av funktionsprovningen

Avsnitt 5.1 Vattenånggenomgångsmotstånd och ytvikt ([1]: s.14):

Funktionsprovningen har utförts enligt en till svenska förhållanden anpassad version av ETAG 022 Annex A (11) numera benämnd SP-metod 5111, utgåva 2 (3).

Kort beskrivning av provningens utförande:

En ”provlåda” som på insidan har försetts med tätskiktskonstruktionen som skall undersökas utsätts för belastningar enligt nedan.

1. Golvkonstruktionen ställs under vatten (100 mm) under 24 timmar.
2. Dynamisk last genom fallande sandsäck (30 kg) 3 gånger på 5 olika punkter.
3. Golvkonstruktionen ställs under vatten (100 mm) under 24 timmar.
4. Växlande varmt (90°C) och kallt (10°C) vatten på brunnarnas fläns, 100 cykler. Dessa cykler tar 6,6 timmar att utföra.
5. Växlande varmt (60°C) och kallt (10°C) vatten på brunnar, genomföringar, hörn m m, 1 500 cykler. Dessa cykler tar 100 timmar att utföra.
6. Golvkonstruktionen ställs under vatten (100 mm) under 7 dygn.

Under och efter alla moment utförs inspektion i syfte att upptäcka eventuella läckage.

Bild 2 i nedan bildspel visar aktuell provlåda, Bild 3 de 18 kontrollpunkternas placering och Bild 4 de tre golvbrunnar som nyttjats.

Bild 1 - 4

Ändringar av provningsmetod

Avsnitt 5.1 Vattenånggenomgångsmotstånd och ytvikt ([1]: s.15):

”Specificering av torktid före provning. Torktid före provning skall vara enligt tillverkarens monteringsanvisning, dock max 7 dygn. Detta är en viktig ändring jämfört med den ursprungliga provningsmetoden (11)”

”Vid provningens avslutande demonteras provuppställningen och tätskiktet tas bort för inspektion efter eventuella läckage. Detta är kanske den allra viktigaste ändringen av provningsmetoden (3). [...] I den ursprungliga provningsmetoden (11) finns det, konstigt nog, inget krav om att man skall demontera provuppställningen och ta bort tätskiktet för inspektion av eventuella läckage.

I provningsmetoden (11) finns det text om att tätskiktet ”företrädesvis” skall tas bort vid inspektion efter eventuella läckage. Vid vissa provningsinstitut i Europa görs tolkningen att tätskiktet inte skall tas bort vid den avslutande inspektionen. Dessa provningar har sedan legat till grund för godkännanden.

Detta är i vårt tycke ett mycket olämpligt sätt att utvärdera provningen på. Vår erfarenhet efter att ha utfört ett hundratal provningar är att det är helt nödvändigt att ta bort tätskiktet för att kunna utföra inspektion efter eventuella läckage.”

Avsnitt 9.1 Funktionsprovning ([1]: s.74):

”Hos sju tätskiktssystem av de tretton upptäcka läckagen upptäcktes först efter det att tätskiktet hade demonterats. Detta göra att om man vid inspektion endast hade nöjt sig med att inspektera utsidan av provlådan hade endast läckagen hos sex tätskiktssystem upptäckts.”

Ökat antal läckage vid rörgenomföringar

Avsnitt 1.1 Funktionsprovning (Bild 8, [1]: s.6):

”I denna undersökning är flera läckage lokaliserade till genomföringar av stort och litet avloppsrör. Detta är en ökning jämfört med tidigare undersökningar. Vi har vid denna undersökning vid ett flertal tillfällen sett att rörmanschetterna har haft undermålig kvalitet. Detta har yttrat sig genom att det polymera materialet som skall täta runt röret under provningens gång har tappat sin tätande förmåga.”

Tunnare tätskiktsfolie med lägre vattentäthet

Avsnitt 1.2 Vattenånggenomgångsmotstånd (Bild 5) och ytvikt ([1]: s.6):

”Det verkar vara en trend att tillverkarna vill göra folier som är tunnare. Med detta följer dock ofta ett lägre ånggenomgångsmotstånd. Vi noterar att 10 av 14 tätskiktsfolier har ett lägre vattenånggenomgångsmotstånd än vid förra undersökningen (1). Noterbart är också att PVC-tätskiktet har ett lågt vattenånggenomgångsmotstånd. Vi ser också att 8 av 14 tätskiktsfolier har en lägre ytvikt än vid förra undersökningen (1).”

Stor variation i antalet läckor

Andelen tätskikt som höll helt tätt var lågt (32 %) och av de individuella testresultaten ([1]: s. 22 - s.73) framgår att spridningen även är stor. För de tätskikt som klarade sig sämst påvisade 10 (Bild 6) respektive 12 (Bild 7) kontrollpunkter, av totalt 18, läckage.

Golvbrunnsmanchetter som lätt går sönder

Avsnitt 9.1 Funktionsprovning ([1]: s.74):

”Vi har för några av de provade tätskiktssystemen noterat att golvbrunnsmanschetten lätt går sönder vid montage i en av brunnstyperna. Vi ser allvarligt på detta problem, då det med stor sannolikhet har lett till läckage. Motsvarande problem har inte noterats vid någon av de tidigare funktionsprovningarna (1) (2) (3), varför en teori är att problemet uppkommit som följd av att tillverkarna har gjort ändring av material och/eller utformning hos manschetterna. En annan möjlig orsak kan också vara skiftande kvalitet i manschetten mellan olika leveranser från samma tillverkare.”

Bild 5 - 8

Vilka tätskikt testades och vilka klarade att hålla tätt?

Rapporten från RISE anger ej detta explicit men dessa uppgifter finns tillgängliga på Länsförsäkringars webbsida. En utskrift, gjord 2019-03-18, återfinns i nedan referenser ([4]).

Referenser

[1]: Funktionsprovning av tätskiktssystem för våtutrymmen 2019; RISE Rapport 2018:81
[2]: Funktionsprovning av tätskiktssystem för våtutrymmen 2016; SP Rapport 2016:60
[3]: Funktionsprovning av tätskiktssystem av foliesystem för våtutrymmen; SP Rapport 2014:45
[4]: Utskrift:Test av tätskikt badrum; Länsförsäkringar