[2019-04-02] HSB Ramavtal - Bredband


Nyheter 20190402 1
 

Inledning

I ett infoblad ([1]) som HSB Stockholm delade ut till föreningens medlemmar strax före senaste ordinarie föreningsstämma anges:

HSB brf Porkala har idag ett fördelaktigt gruppanslutningsavtal med Telenor (tidigare Bredbandsbolaget) för 99 kr i månaden per lägenhet. Motsvarande kostnad för en bostadsrättsförening som inte är medlem i HSB är 165 kr i månaden per lägenhet. Er bostadsrättsförening består av 859 st lägenheter och det innebär att ni sparar 680 328 kr per år.

Det är rimligt att en föreningsmedlem som erhöll ovan information fick intrycket att informationen var saklig och vederhäftig. Det framgår med exakthet vilka ökade kostnader (680 328 kr/år) föreningen får om inte ramavtalet via HSB nyttjas.

En intressant frågeställning, inte minst mot bakgrund av att föreningen bytt bredbandsoperatör, är om ovan citerat utdrag, gällande ramavtalet mellan HSB och Telenor, klarade en kontakt med ”verkligheten” eller inte.

Nedan följer kortfattad information som söker besvara denna frågeställning.

Ramavtal HSB - Telenor

Under ett stort antal år har HSB haft ett ramavtal med Bredbandsbolaget/Telenor och det gruppanslutningsavtal som HSB hänvisar till, i ovan citat, är en följd av detta ramavtal.

I infobladet ([1]) framgår med exakthet vilka ökade kostnader (680 328 kr/år) föreningen får om inte ramavtalet via HSB nyttjas. Detta är en icke försumbar kostnadsökning som motsvarar en höjning av månadsavgiften med 1.61 % ([2]: Not 2 Intäkter lägenheter 42 141 336 kr/år).

Kostnadsökningen över en fem (5) år period är 3.4 Mkr.

Öppen upphandling

Styrelsen tycks dock inte ha varit helt övertygade av den information som HSB lämnat utan valde, under hösten 2018, att genomföra en öppen upphandling av ny bredbandsoperatör. Målsättningen var bl a att söka erhålla såväl lägre kostnader som högre anslutningshastigheter.

Byte av bredbandsoperatör

Under anbudsutvärderingen framkom omgående att anbudet från Telenor, som var begränsat av ramavtalet mellan HSB och Telenor, ej var bland de förmånligaste.

Efter avslutad anbudsutvärdering togs beslut om att, f o m 2019-01-01, byta bredbandsoperatör från Telenor till Bahnhof och ett femårigt avtal med start 2019-01-01 tecknades.

Resultatet av upphandlingen blev bl a att:

  • istället för en ÖKAD kostnad (+3.4 Mkr / 5 år) som HSB med exakthet angett, erhöll föreningen en MINSKAD kostnad (-1 Mkr / 5 år). En skillnad på 4.4 Mkr / 5år.
  • Anslutningshastigheten höjdes från 100/100 [Mb/s] till 1000/1000 [Mb/s]

Informationen från HSB starkt vilseledande

Att informationen från HSB ej klarade kontakten med ”verkligheten” torde kunna anses som fastställt och den är även att betrakta som starkt vilseledande.

En berättigad fråga är ”Hur kunde det bli så här fel?” och nedan anges några identifierade felkällor.

Felkälla I – Sakfel

Trots att Brf Porkala varit medlem i HSB Stockholm sedan 1982, alltså i mer än trettiosex (36) år, använder HSB Stockholm felaktigt antal lägenheter (859) trots att det korrekta antalet (823) finns angivet på oräkneligt antal ställen inkl. föreningens årsredovisning ([2]).

Att handskas så här slarvigt med faktauppgifter och ändock avlämna information som anger en merkostnad ”ner till sista kronan” indikerar såväl slarv som bristande kompetens.

Felkälla II - Alternativet öppen upphandling beaktas ej

Författaren av aktuellt infoblad ([1]) bortser helt från möjligheten för föreningen att genomföra en öppen upphandling i konkurrens. Ett förfarande som dessutom är direkt nödvändigt om optimal kostnad, funktion och kvalitet söks erhållas.

Felkälla III - Ramavtalets begränsningar, för stora brf, beaktas ej

Ett ramavtal, som det mellan HSB och Telenor, medför att alla, oavsett storlek, betalar samma pris vilket kan vara synnerligen förmånligt för en mindre bostadsrättsförening.

Då Brf Porkala är en mycket stor bostadsrättsförening, om än inte fullt så stor som HSB Stockholm angett, har föreningen ett klart bättre ”förhandlingsläge” än en liten bostadsrättsförening.

Kostnaden för den aktiva nätverksutrustningen, som oftast bredbandsoperatören betalar, kan för de större bostadsrättsföreningarna fördelas på ett mycket större antal abonnenter än vad som är fallet för de mindre dito. Detta ger mycket lägre investeringskostnader/abonnent för de större bostadsrättsföreningarna.

Ett individuellt avtal mellan en stor bostadsrättsförening och en bredbandsoperatör kan alltså visa sig vara fördelaktigare än det ramavtal HSB och Telenor tecknat. Detta styrks väl genom det resultat en öppen upphandling medfört för Brf Porkala.

Felkälla IV - Individuellt avtal med Telenor beaktas ej

I jämförelse med kostnaden (99 kr/mån,lgh) för gällande avtal mellan HSB och Telenor ställs endast ett ”standardpris” (165 kr/mån,lgh). Utöver att det inte finns info om var denna uppgift hämtats, anger denna ansats att författaren av aktuellt infoblad helt bortser från den uppenbara möjligheten att Brf Porkala kan sluta ett individuellt avtal med Telenor. Upphandlingen som Brf Porkala genomfört styrkte att detta alternativ var fullt möjligt, dock var anbudet begränsat av aktuellt ramavtal.

Summering

Vid en närmare granskning av informationen gällande gruppanslutningsavtalet med Telenor, liksom övrigt i aktuellt infoblad ([1]), framgår tydligt att denna är att karakterisera som såväl en starkt uttalad partsinlaga som direkt vilseledande och kan, med fördel, hanteras som reklam. Att den dessutom innehåller direkta sakfel är att betrakta som en försvårande omständighet. Positivt är dock att det torde vara tämligen lätt för HSB, om viljan till detta föreligger, att höja kvalitén i informationen eftersom utrymmet för förbättringar synes tämligen stort.

Alla medlemmar i föreningen, även de som sitter i styrelsen, gör klokt i att påminna sig att HSBs intressen och Brf Porkalas på intet sätt automatiskt sammanfaller. Ofta kan det t o m vara så att dessa visa sig vara direkt motsatta.

En stringent och kritisk granskning av all information som föreningen erhåller, inte minst från HSB, bör eftersträvas för att minska risken för att enskilda bostadsrättshavares och/eller bostadsrättsföreningen missgynnas/skadas.

Referenser

[1]: Infoblad från HSB Stockholm; 2018-06-14
[2]: Årsredovisning 2017; Brf Porkala