Brandvarnare


Innehåll:

1. Befintlig brandvarnare - behöver snart bytas ut!

I maj 2003 installerade föreningen brandvarnare i samtliga lägenheter (se utdrag ur Porkalen för mer info). Den brandvarnare som installerades var av fabrikat ICAS IIR. Denna brandvarnare är försedd med ett fast monterat batteri som normalt skall räcka 8-10 år. Batteriet beräknas ha likartad livslängd som brandvarnaren i övrigt och då batteriet laddats ur skall brandvarnaren ersättas med en ny.

Då ett antal brandvarnare redan signalerat tid för byte återges nedan mer info gällande brandvarnare.

2. Vem skall ansvara för/bekosta bytet av brandvarnare?

I föreningens stadgar finns reglerat vad som ingår i det inre underhållet och alltså skall bekostas av lägenhetsinnehavaren. I aktuella stadgar § 36 anges:

"Bostadsrättshavarens underhålls- och reparationsansvar för lägenheten omfattar bland annat:

[...]

  • brandvarnare

[...]"

För bytet av de brandvarnare som föreningen tidigare monterat ansvarar och bekostar alltså nu lägenhetsinnehavaren!

Föreningsinformationen som distribuerats av styrelsen, på t.ex. föreningens anslagstavlor, den hemsida styrelsen ansvarar för, m.m. stämmer ej med föreningens stadgar och anger felaktigt att det är föreningen som har underhålls- och reparationsansvar. Detta trots att det är två (2) år sedan föreningen beslöt byta stadgar.

En vid senaste årsstämman lagd motion (motion 7) belyser väl ovan påtalade fel/brister i informationen från styrelsen för verksamhetsåret 2009/2010. Se särskilt de 46 motionärernas slutkommentarer avsnitt c) samt tilläggsinfo 100813.

Den nyvalda styrelsen för verksamhetsåret 2010/2011 kommer därför att skriftligen informeras med begäran om att korrigering göres snarast möjligt.

(För ytterligare info se föreningens stadgar.)

3. Nuvarande brandvarnare - ICAS IIR

Nedan visas några foto av den nuvarande, av föreningen monterade, brandvarnaren:

(För större bild - "klicka" på bilden.)

Bild 1. Bild 2.
Brandvarnare med kåpa monterad. Brandvarnaren med kåpa avtagen. De fast monterade batterierna syns i bildens nedankant.
Bild 3. Bild 4.
Brandvarnaren sedd underifrån. Avståndet mellan monteringshålen är 77 mm. Fästplatta (avtagen) med monteringsskruvar. Det finns brandvarnare att köpa som direkt passar till denna fästplatta utan att nya hål måste borras upp.

 

Ovan brandvarnare är av s.k. joniserande typ (innehåller en mycket liten mängd radioaktivt material) och har under senare år alltmer börjat ersättas av s.k. optisk typ. I en del länder (ex. Danmark) får ej brandvarnare av den första typen säljas längre. ICAS IIR kan dock fortfarande köpas i Sverige (t.ex. via det företag som ansavarde för montaget 2003 - Brandsäkra Stockholm AB). En bruksanvisning för ICAS IIR kan hämtas här.

Oavsett typ av brandvarnare (joniserande/optisk) testas de mot samma standard, SS-EN 14604, där bl.a tiden för larmet att lösa ut för fyra s.k. testbränder (i trä, bomull, plast samt brännbar vätska) kontrolleras. Samma krav för godkännande gäller oavsett typ av brandvarnare.

Skillnaden i detektion (joniserande anses vara "bättre" för snabbt uppflammande bränder med liten rökutveckling medan optiska är "bättre" vid långsamma pyrande bränder vilket är den vanligaste brandtypen) skall, ur säkerhetssynpunkt, vara försumbar.

Det viktiga är att se till att alltid ha en fungerande brandvarnare i bostaden och att regelbundet (1 gång i kvartalet) testa och dammsuga av denna utifrån (1 gång om året).

4. Ex. på ersättningsbrandvarnare av optisk typ - Presto Nordic Long Life

En helt ny brandvarnare av optisk typ, som dessutom passar direkt i befintlig fästplatta, är Presto Nordic Long Life. Nedan visas några foto av Presto Nordic Long Life:

Bild 1. Bild 2.
Brandvarnarens ovansida. Brandvarnarens undersida. Här har den befintliga fästbygeln (till ICAS IIR) placerats i rätt läge.
Bild 3. Bild 4.
Brandvarnarens undersida. Täcklucka och kontakt för seriekoppling borttagen. Brandvarnarens undersida. Täcklucka återmonterad och brandvarnaren kan nu direkt monteras i tidigare fäste.

 

En bruksanvisning för Presto Nordic Long Life kan hämtas här.

Denna kan bl.a köpas via försäkringsbolagens webbutiker.

5. Viktigt att ej sänka brandsäkerheten!

Innan monteringen av brandvarnare i lägenheter i Brf Porkala genomfördes 2003 hade endast några få procent (6.5 %) av lägenheterna en korrekt monterad brandvarnare. Efter montaget hade denna siffra höjts till (95,3 %). För alla boendes säkerhet är det av vikt att inte andelen lägenheter som saknar en fungerande brandvarnare återigen ökar.

Styrelsen kommer därför att föreslås undersöka möjligheten att skapa förutsättningar för bostadsrättsinnehavarna att till så förmånligt pris som möjligt kunna inköpa en ny brandvarnare som direkt passar i nuvarande fästplatta (ex. ICAS IIR [joniserande] alt. Presto Nordic Long Life [optisk]).

6. Ytterligare läsning

Nedan ges länkar till ett antal ytterligare handlingar med mer info gällande brandvarnare.