Gruppanslutningsavtal - Bredband - del II

A) Inledning/Bakgrund

I en tidigare artikel (se: Gruppanslutningsavtal – Bredband) har information om vad en Gruppanslutning – Bredband, baserat på ramavtalet mellan HSB och Bredbandsbolaget, medför dels för föreningen i stort och dels för den enskilde medlemmen.

I denna artikel kommer främst följande fråga att söka besvaras:

Hur skall den ökade kostnaden för föreningen, som ett Gruppanslutningsavtal – Bredband innebär (totalt 3.703.500 kr för första avtalsperioden (3 år) vilket motsvarar en avgiftshöjning med 3.1 %), tas ut av medlemmarna?

Det finns två huvudalternativ:

  

Alt I. Kostnaden ”bakas in” i månadsavgiften vilken höjs med 3.1 %. Detta alternativ medför dock att kostnaden för lägenhetsinnehavarna blir proportionell mot lägenhetens insats trots att föreningens kostnader (till Bredbandsbolaget) är densamma för alla lgh.
Alt II. Ett fast tillägg med 125 kr/mån, lika för alla lgh, påförs alla lägenhetsinnehavare.
Detta tillägg skall ej påverkas vid kommande ändring av månadsavgifterna utan endast ändras om
föreningens kostnader till Bredbandsbolaget, med anledning av Gruppanslutningsavtalet, ändras.

 

B) Vilket av dessa alternativ bör nyttjas?

Kort svar: För att ge ett rättvist och lagenligt avgiftsuttag bör alt II användas.

Längre svar: Se nedan.

C) Vad blir avgiften (för alt I & II) för några olika lägenheter?

Avgiften för några lgh framgår av nedan tabell:

 

Antal rum

Yta
[m2]

Insats

[kr]

 1),2),3)

Kostnad för föreningen – till operatören

Avgift – alt. I

(”bakad in” i mån.avg.)

Avgift – alt. II

(fast tillägg, lika för alla lgh)

1

42,7

18.867

125

79

125

2 (liten)

45,4

20.034

125

84

125

2 (stor)

64,6

26.963

125

113

125

3

80,9

33.407

125

139

125

4

93,2

38.183

125

159

125

 

1) Insatsen beror, utöver lägenhetsstorlek, även på bl a våningsplan.

2) Totala insatser (2009-12-31) = 24.205.971 för 808 brl (ref: Brf Porkala - Årsredovisning 2009)

3) Kostnaden för hyreslägenheterna (15 st) förutsätts täckas helt av hyresgästerna (d.v.s 125 kr/lgh).

Av ovan framgår att alt. I (avgiften ”bakad in” i månadsavgiften medför följande problem/fel:

 

  1. Avgifter tas ut från föreningens medlemmar på ett sätt som ej motsvarar föreningens kostnader för de olika lägenheterna.

  2. Avgifterna varierar kraftigt från lägenhet till lägenhet. En boende i en 4:a betalar mer än dubbelt så mycket som den som bor i en 1:a trots att föreningens kostnader är lika för båda lägenheterna. Boende i mindre lägenheter gynnas alltså på bekostnad av de som bor i större lägenheter!

 

Genom att nyttja ett fast tillägg (alt. II) fås ett korrekt och rättvist avgiftsuttag.

D) Vad säger lagen?

a) För styrelsen anges:

Bostadsrättslagen [SFS 1991:614] hänvisar (9 kap. § 12) vidare till lagen om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667] där det anges i kap 6, § 13:

Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.”

b) För föreningsstämman anges:

Bostadsrättslagen [SFS 1991:614] hänvisar (9 kap. § 14) vidare till lagen om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667] där det anges i kap 7, § 16:

Föreningsstämman får inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.”

i § 17 anges vidare:

Om ett beslut av föreningsstämman inte har kommit till i behörig ordning eller i övrigt strider mot denna lag eller stadgarna, kan talan mot föreningen om att beslutet skall upphävas eller ändras föras av föreningsmedlemmar [...]”

Lagen tillåter alltså ej särbehandling av enskilda medlemmar (detta brukar benämnas ”likhetsprincipen”).

Att ta ut olika avgifter (Alt. I) från de boende beroende på lägenhetens insats trots att föreningens kostnader är lika för alla lägenheter är dock inget annat än just en sådan särbehandling och är ej tillåten enligt lag.

E) Summering

Avgiften för en Gruppanslutning – Bredband bör (läs: skall), för att ge ett rättvist och lagenligt avgiftsuttag, tas ut via ett fast tillägg (Alt. II ovan) på 125 kr/lgh som är lika för alla lgh.

Detta tillägg skall ej påverkas vid kommande ändring av månadsavgifterna utan endast ändras om föreningens kostnader till Bredbandsbolaget, med anledning av Gruppanslutningsavtalet, ändras.