Nya lägenhetsnummer

1. Bakgrund

Enligt riksdagsbeslut (Lag om lägenhetsregister [SFS 2006:378] skall alla bostadslägenheter i Sverige föras in i ett lägenhetsregister. Primära skälet är att med ett gemensamt register underlättas framtagningen av statistik för hushåll och bostäder. Denna statistik nyttjas på många olika sätt bl.a. vid planering och projektering av ny och utbyggnad av diverse infrastruktur (el, vatten, vägar, m.m.).

Under perioden 2008-2010 samlade Lantmäteriet in uppgifter från fastighetsägarna och upprättade registret. Under 2010-2011 ändrade Skatteverket folkbokföringsregistret så att folkbokföring sker på enskilda bostadslägenheten istället för på fastigheten. Statistiska Centralbyrån börjar f.o.m. 2012 att nyttja folkbokförings- och lägenhetsregistret vid sitt statistikarbete.

2. Hur är mitt fyrsiffriga lägenhetsnummer framtagits?

Metoden för framtagning av ett lägenhetsnummer är följande:

 

De inledande två siffrorna anger våningsplan. Entréplanet sätts till 10 och våningarna över till 11,12,13 och så vidare. Finns våningar med lägenheter under entréplanet numreras de 09,08,07 och så vidare.
De två sista siffrorna anger bostadens läge på våningsplanet. Den lägenhet som ligger till vänster om trappan när man kommer till våningsplanet nerifrån ges nummer 01. Numreringen av övriga lägenheter görs därefter medsols.

Ex. En lägenhet som ligger fem trappor upp och är tredje lägenheten, räknat medurs från då man kommer upp via trappan, har lägenhetsnummer 1503.

3. Lägenhetsnumret är ej unikt

Då lägenhetsnumret i det nya lägenhetsregistret tas fram på samma sätt för varje gatuadress är det ej unikt för ett hus med flera uppgångar. Det är därför som detta lägenhetsnummer utgör ett komplement till gatuadressen i folkbokföringsregistret.

Vid t.ex. felanmälning av lägenhet där unik angivelse av vilken lägenhet som anmälan gäller kan då nyttjas:

  1. Föreningsinterna unika lägenhetsnummer, eller

  2. Gatuadress samt nummer från centrala lägenhetsregistret.

4. Vart vänder jag mig med frågor?

Information från Lantmäteriet anger:

  • Boende som inte känner till sina lägenhetsnummer ska kontakta fastighetsägaren.
  • Fastighetsägare som har frågor om lägenhetsnumrering ska kontakta den kommun där fastigheterna finns.
  • Fastighetsägare som behöver en ny förteckning över beslutade lägenhetsnummer ska kontakta kommunen.

5. Ytterligare information